کابل های برق و کنترل غیر مسلح

کاربرد این کابلها در برق رسانی و کنترل تجهیزات عمومی می باشد.