کابل های برق مقاوم در برابر آتش، بدون هالوژن، کم دود

برای مقاوم نمودن انواع کابلها در برابر آتش سوزی، برای مدت زمان معین، از نوار میکا بر روی هادی استفاده می شود و از پلیمرهایی که خود سوز نبوده و همچنین دود و گازهای سمی نداشته باشند بهره گیری می شود.