کابل های کنترل انعطاف پذیر

کاربرد کابلهای کنترل با هادی افشان با شیلد بافته شده قلع اندود برای داشتن حداکثر انعطاف است.