کابل های برق مسلح، غلاف سرب

.

یکی از راههای حفاظت کابل در برابر مواد نفتی استفاده از غلاف سرب می باشد.