کابل های ابزار دقیق مسلح

برای حفاظت مکانیکی کابلهای ابزار دقیق از زره سیمی و یا نواری استفاده می گردد.