کابل های ابزار دقیق غیر مسلح

جهت اتصال تجهیزات ابزاردقیق به اتاقهای کنترل از اینگونه کابلها بهره برداری می شود.