هادی های هوایی روکش دار MV - فاصله دار

.

با توجه به استفاده از سیمهای هوایی بدون پوشش در سالهای گذشته  و ریسک ( تماس انسان، برخورد اشیا فلزی ویا برخورد صاعقه ) موجود برای  استفاده از سیمهای هوایی بدون پوشش و همچنین تراکم جوامع انسانی در شهرها،  یک راه برای کاهش این ریسک، جایگزین نمودن اینگونه سیمها میباشد.

این مدل از کابل در شبکه MV  کاربرد دارد.