انواع کابل های فشار متوسط و فشار قوی

کابلهای فشار متوسط برای انتقال انرژی الکتریکی به مسافتهای دورتر براساس توان مورد تقاضا مورد استفاده قرار می گیرد و محدوده تولید کابلهای فشار متوسط براساس استاندارد IEC ولتاژهای ذیل می باشد:

3.6/6(7.2) kV

6/10(12)   kV

12/20(24) kV

18/30(36) kV