کابل های قدرت و کنترل مسلح

جهت جلوگیری از صدمات مکانیکی و حفظ کابل دربرابر حیوانات موذی بزرگ (موش صحرایی) از انواع زره سیمی و نواری استفاده می شود.