کابل های ابزار دقیق مسلح با غلاف سرب

در صورت نیاز و برای حفاظت کابلهای ابزار دقیق در برابر فشارهای مکانیکی از زره و همچنین برای حفاظت در برابر مواد نفتی از غلاف سرب استفاده می شود.