کابل های هوایی

با توجه به استفاده از سیمهای هوایی بدون پوشش در سالهای گذشته  و ریسک ( تماس انسان، برخورد اشیا فلزی ویا برخورد صاعقه ) موجود برای  استفاده از سیمهای هوایی بدون پوشش و همچنین تراکم جوامع انسانی در شهرها،  یک راه برای کاهش این ریسک، جایگزین نمودن اینگونه سیمها میباشد.

این مدل از کابلهای تابیده شده در شبکه فشار ضعیف کاربرد دارد.

البته برای شبکه فشار متوسط  نیز از سه رشته کابل فشار متوسط تابیده شده به همراه مهار فولادی استفاده می گردد.