انواع سیم (مسی – مسی قلع اندود)

معمولاً سیمها ساده ترین شکل خطوط ارتباطی انتقال انرژی الکتریکی میباشند، که با هادی مسی، آلومینیومی و مسی قلع اندود به صورت سیم بدون پوشش عایق پلیمری و با پوشش عایق پلیمری تولید می گردند.