کابل های فشار ضعیف

معمولاً پر مصرف ترین کابلهای انتقال انرژی  کابلهای فشار ضعیف (حداکثر در شبکه با ولتاژ 400 ولت) می باشند.